No Nama OK Rumpun Kemanggisan
1 AIESEC Kerohanian & Sosial Kemasyarakatan v
2 Aikido Olahraga & Seni Beladiri v
3 Badminton Olahraga & Seni Beladiri v
4 Band Seni & Media Informasi v
5 Basket Olahraga & Seni Beladiri v
6 Bersama Dalam Musik (BDM) Seni & Media Informasi v
7 Bina Nusantara Computer Club (BNCC) Penalaran v
9 Bina Nusantara Swimming Club (BASIC) Olahraga & Seni Beladiri v
11 BINUS English Club (BNEC) Penalaran v
12 Binus Game Development Club (BGDC) Penalaran v
13 Binus Mandarin Club (BNMC) Penalaran v
14 Binus Square Student Community (BSSC) Kerohanian & Sosial Kemasyarakatan v
15 Binus Student Learning Community (BSLC) Penalaran v
16 Binus TV Club Seni & Media Informasi v
18 B-Preneur Penalaran v
19 Bvoice Radio Seni & Media Informasi v
20 Cyber Security Community (CSC) Penalaran v
24 Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMA) HMJ v
25 Himpunan Mahasiswa Arsitektur (HIMARS) HMJ v
26 Himpunan Mahasiswa Bisnis Manajemen (HIMME) HMJ v
27 Himpunan Mahasiswa Business Law (HIMSLAW) HMJ v
28 Himpunan Mahasiswa Communication Department (HIMMCOMM) HMJ v
29 Himpunan Mahasiswa Desain Interior (HIMDI) HMJ v
30 Himpunan Mahasiswa Desain Komunikasi Visual (HIMDKV) HMJ v
34 Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (HIMHI) HMJ v
35 Himpunan Mahasiswa Matematika (HIMMAT) HMJ v
36 Himpunan Mahasiswa Pariwisata (HIMPAR) HMJ v
37 Himpunan Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar (HIMPGSD) HMJ v
38 Himpunan Mahasiswa Psikologi (HIMPSIKO) HMJ v
39 Himpunan Mahasiswa Sastra China (HIMANDA) HMJ v
40 Himpunan Mahasiswa Sastra Inggris (HIMSI) HMJ v
41 Himpunan Mahasiswa Sastra Jepang (HIMJA) HMJ v
42 Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi (HIMSISFO) HMJ v
43 Himpunan Mahasiswa Sistem Komputer (HIMTEK) HMJ v
44 Himpunan Mahasiswa Statistika (HIMSTAT) HMJ v
45 Himpunan Mahasiswa Teknik Industri (HIMTRI) HMJ v
46 Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika (HIMTI) HMJ v
47 Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil (HIMTES) HMJ v
48 International Marketing Community of Binus (IMCB) Penalaran v
49 ISG Student Club Penalaran v
51 Keluarga Besar Mahasiswa Khonghuchu (KBMK) Kerohanian & Sosial Kemasyarakatan v
52 Keluarga Mahasiswa Buddhis Dhammavaddhana (KMBD) Kerohanian & Sosial Kemasyarakatan v
53 Keluarga Mahasiswa Hindu (KMH) Kerohanian & Sosial Kemasyarakatan v
54 Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK) Kerohanian & Sosial Kemasyarakatan v
55 Klub Seni Fotografi Bina Nusantara (KLIFONARA) Seni & Media Informasi v
56 Mahasiswa Bina Nusantara Pencinta Alam (SWANARAPALA) Olahraga & Seni Beladiri v
57 Merpati Putih (MP) Olahraga & Seni Beladiri v
59 MT-Alkhawarizmi Kerohanian & Sosial Kemasyarakatan v
60 Nippon Club Penalaran v
61 Paduan Suara Mahasiswa Bina Nusantara (PARAMABIRA) Seni & Media Informasi v
62 Persekutuan Oikumene (PO) Kerohanian & Sosial Kemasyarakatan v
64 Seni Tari Mahasiswa Bina Nusantara (STAMANARA) Seni & Media Informasi v
65 Seni Teater Mahasiswa Bina Nusantara (STMANIS) Seni & Media Informasi v
66 Sepakbola Olahraga & Seni Beladiri v
68 Teach for Indonesia Student Community (TFISC) Kerohanian & Sosial Kemasyarakatan v
70 Volley Olahraga & Seni Beladiri v
71 Wushu Olahraga & Seni Beladiri v